ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀಲೋಕ

ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ

ಆಸಾದಿ

ಮುಳ್ಳ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗು-ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಪಿಪ್ಲಾಂತ್ರಿ

ಕುರುಬ ಮಹಿಳೆ

ದಿವ್ಯಪಥ

ಮಹಿಳೆ-ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ