ನಡು ಬಗ್ಗಿಸದ ಎದೆಯ ದನಿ

ಜಮುನಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್

ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ

ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪನಾಡು

ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು

ಹೊಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು

ಅಜ್ಞಾತ ಚಿತ್ತದತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ

ಇಮ್ಮಡಿ ಮಡಿಲು