ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು

ಇಂದಿರೆಯ ಮಗ ಸಂಜಯ

ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ

ಕನ್ನಡ ದೇಸಿ ಸಮ್ಮಿಲನದ ನುಡಿಗಳು

ಗುಡಿವಾಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಥೆಗಳು

ಕೇಳುತ್ತ ನಡೆಯೋಣ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ