ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಿಂತನೆಗಳು - ಬರಹಗಳು

ಕುವೆಂಪು ಒಲವು ನಿಲುವು

ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

ಆತ್ಮಕಥೆ

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ-ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ