ಗಿಳಿಮಣಿ

ನಾನ್ ಕೋಳೀಕೆ ರಂಗಾ

ಅಜ್ಜನ ಅಂದದ ಕಥೆಗಳು

ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಹೂಗುಚ್ಚ

ಸಾಧನೆ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ

ಸ್ನೇಹಗೂಡಿನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ