ಬೇಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರವೇಶಿಕಾ: ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ

ಎಸ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚ

ಸಂಗೀತಲೋಕದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿನಿ

ಕುಮಾರ ಸಂಗೀತ

ನಾದಬಿಂಬ

ನಾದ ಲೋಕದ ರಸನಿಮಿಷಗಳು

ಗಾನವಿಹಾರ