ಭೂಮಿಯ ಟೈಂ ಬಾಂಬ್-ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ನಿಂತ ನೆಲ ನಡುಗಿದಾಗ

ನವರತ್ನಗಳು

ಮಾತು ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಭೂಗರ್ಭ ಯಾತ್ರೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳ

ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ