ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ

ಕಾಗೋಡು (ಭೂ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೋಟ)

ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ

ಭಾಷಾ ಚಳವಳಿಗಳು

ಶಿವಾಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿ ಸಮರೋತ್ಸವ

ಸಕ್ಕರೆಯ ಸೀಮೆ

ಹಿಮಾಚಲವನ್ನಾಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನರು