ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ

ಬೀchi-ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್

ಬೀchi-ಬುಲೆಟ್ಸು, ಬಾಂಬ್ಸು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಅರೆರೆ

ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕಣೋ

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ.ಜಿ.ಲ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು

ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ಪಂಚ್‌ ಪಕ್ವಾನ್ನ