ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ… ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಿ

ಅಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಿಲ್ಲಿ

ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ- ರೈತರ ಕೊರಳ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಳೆ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ

ಬಾರದಿರಲಿ ಬರಗಾಲ

ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ