ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು

ಸದ್ಯಕಿದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತಿ

ಮೊರಸನಾಡು ಕಥೆಗಳು

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-1) (ಲಂಬಕ: ಕಥಾಪೀಠ)

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-2) (ಲಂಬಕ: ಕಥಾಮುಖ ಮತ್ತು ಲಾವಣಕ)

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-3) (ಲಂಬಕಗಳು: ನರವಾಹನದತ್ತಜನನ, ಚರ್ತುದಾರಿಕಾ)

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-4) (ಲಂಬಕ: ಮದಮಮಂಚುಕಾ)

ಕಥಾ ಸರಿತ್ಸಾಗರ (ಸಂಪುಟ-5) (ಲಂಬಕ: ರತ್ನಪ್ರಭಾ)