ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ-ಲಕ್ಷಣ

ಮಂಜೀ ಮಹಾದೇವನ ಗಂಜೀ ಪುರಾಣ

ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ನೋಡಿರಿ ಧರ್ಮಜ ಫಲುಗುಣಾದಿಗಳು

ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

ಆಪ್ತ ಬಂಧನ

ಗೋಜಗಾಮೃತ

ಎಪ್ಪತ್ತು ತಿರುಗಾಟಗಳು