ಕಾಡುಕುದುರೆ

ಆವಾಹನೆ

ಸಂಘರ್ಷದೆಡೆಗೆ

ಯಮನ ಸೋಲು

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಭಾಗ್ಯ

ಬೆರಳ್ ಗೆ ಕೊರಳ್

ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ

ಶ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ