ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೇಶಂಕರ

ಚಾಳೇಶ

ಹರಕೆಯ ಕುರಿ

ಜೈಸಿದನಾಯಕ

ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕಾಡುಕುದುರೆ

ಮಹಾಮಾಯಿ

ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್