ಎರಡು ರಷ್ಯನ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು

ಬಂಡೂಲ

ಕಮಲೆಯ ಓಲೆಗಳು

ವಿಕಲ್ಪ

ಮನೆಯಂಗಳದ ಮಿತ್ರರು

ಪೆರಿನಿ ತಾಂಡವ

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಮಾಮೂಲಿ ಗಾಂಧಿ