ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಜೈಹೋ

ಕಾಳನಾಮ ಚರಿತೆ

ನೀಲಿ ಮೂಗಿನ ನತ್ತು

ಪ್ರೇಮಸೂತ್ರ

ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕು

ಭಾವಶುದ್ಧಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು

ಅಂತಃಕರಣ