ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು (ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟ-4)

ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್

ರುಕ್ಮಿಣೀವರದ

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು

ಜೀವನ ದರ್ಶನ-1

ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ-2