ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು

ನಾಗಾರ್ಜುನ -ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು: ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ನುಡಿ ಸಂಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಶೋಧನ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಸರಹಪಾದ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ

ಸಂಸ ದರ್ಪಣ

ಕುವೆಂಪು-ಜಿಎಸ್ಎಸ್: ಮರು ಅವಲೋಕನ