ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥಪಂಥ

ನಾಗಾರ್ಜುನ -ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು: ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ನುಡಿ ಸಂಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಶೋಧನ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಸರಹಪಾದ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ

ಸಂಸ ದರ್ಪಣ