ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಪ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿಗಳು

ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಸಮಾಜ

ಮುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೇರಿಗೆ

ಲಂಕೇಶರ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಯಾಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಇಂದಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳು

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠರ ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತ