ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಪ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿಗಳು

ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಸಮಾಜ

ಮುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೇರಿಗೆ

ಲಂಕೇಶರ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಯಾಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಇಂದಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳು

ಸುವರ್ಣ ಕಥನ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠರ ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ