ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಜಮ್

ನವ್ಯತೆ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆ

ಕಥನಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಸಂಗತ

ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ

ಕಥನ ಕವನ

ಸಂರಚನಾವಾದ