ಹನಿ ಹನಿ ಪ್ರೀತಿ

ಹನಿ ಗಣಿ

ಹನಿ ವಾಹಿನಿ

ಹನಿ ಮೋಹಿನಿ

ಇಡಿ ಕಿಡಿ ಕವನಗಳು

ಹನಿ ಮಾರ್ದನಿ

ಅತ್ರಿಸೂನು ಉವಾಚ

ಭರವಸೆಯ ಬೇಸಾಯ