ಇಡಿ ಕಿಡಿ ಕವನಗಳು

ಹನಿ ಮಾರ್ದನಿ

ಅತ್ರಿಸೂನು ಉವಾಚ

ಭರವಸೆಯ ಬೇಸಾಯ

ಅಂದನಾ ತಿಂಮ

ಡುಂಡಿ ಸೂಜಿ

ಹನಿಮುತ್ತು

ಅಂತರಾತ್ಮ