ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ

ಕನ್ನಡ ಕವಿಪರಿಚಯ ಕೋಶ

ಬೇತಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಶಾಸನ ಓದು

ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ; ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೋಶ)