ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ

ಹಳೆಯ ಲಾವಣಿಗಳು

ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು

ಹಾಡು ತುಂಬ್ಯಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲೀಗೆ

ಹಡದವ್ವ ಹಾಡ್ಯಾಳ

ನಾಡೋಜ ದರೋಜಿ ಈರಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರ್‍ವಾಡಿ ಶೇಠ್

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆ