ಸಂಕೀರ್ಣ-೧

ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ

ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಮರುಚಿಂತನೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಮಹಿಳಾ ಅಸಮಾನತೆ

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ತಮಾನವಿಲ್ಲವೆ

ತೆರೆದಂತೆ ಹಾದಿ

ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ