ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು

ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹೆಳವರು

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪುಟ-1-7

ಸೋಲಿಗ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು

ಚಹರೆಗಳೆಂದರೆ ಗಾಯಗಳೂ ಹೌದು

ಹಾಲಕ್ಕಿಯರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು