ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು

ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹೆಳವರು

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪುಟ-1-7

ಸೋಲಿಗ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು