ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ 1 : ಭಾಷೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ)

ವಿಶ್ವ ಕಥಾವಾಹಿನಿ

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ಭಾರತದ ಕಥೆ)

ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ (ಕಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕೋಶ-3)

ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ (ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶ

ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಜೀವಕೋಶ

ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಪುಟ -1