ಜನಪ್ರಿಯ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು

ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 34

ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 32

ಕೀರ್ತನ ಶರಭ

ದಾಸರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಹಂತಿ

ಕನಕದಾಸ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ

ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಸೂರದಾಸರು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಳು