ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ

ಪುಟಾಣಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ

ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಗಿಳಿಯೆ

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡು

ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ

ಭಾವಲೋಕದ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ

ನಂದನ ನನ್ನ ಶಾಲೆ

ಮರಿ ಮರಿ ಪುಟ್ಟಮರಿ