ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ ದತ್ತ ಭಜನಾಮೃತ

ಶ್ರೀ ಕಣಿಪುರೇಶನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ದೇವರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಮ್ಮದೇವಿ

ಹರಿದಾಸರು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥರು