ಆಪ್ತಗೀತೆ

ಒಂದು ಮುಂಜಾವು

ಅರಿವಿನ ಹಣತೆ

ಗುರುವಿನೊಡನೆ ದೇವರಡಿಗೆ

ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ: ಸಂದೇಹಿ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಯಾತ್ರೆಗಳು

ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು

ದಮ್ಮಪದಸಾರ

ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್