ರಸ್ಟಿಯ ಸಾಹಸಗಳು

ಅಪರಾಜಿತ

ಮಕ್ಕಳ ಮಂಛೌಸನ್

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥಾ ಭಂಡಾರ (ಮಕ್ಕಳ ಕಥಗಳು)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ

ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ

ಅವಳಿ (ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು)