ಎಲೆಮರೆಯ ಸಿಹಿ

ಮಗಳು ಕಂಡ ಕುವೆಂಪು

ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

ಶತಮಾನದ ಕುಸುಮ

ಮುಂತಾದ ಕೆಲ ಪುಟಗಳು

ಹಸಿರುಶಾಲು ಬಾರುಕೋಲು

ಜ್ಞಾನಪೀಠಕೆ ಮೆರುಗು ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗು

ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಟ್