ಕಾಲಚಕ್ರ

ಸಾವಿರಾರು ಗಾದೆಗಳು

ಮನದಾಳದ ಮಾತು

ಮಾತು ಮುತ್ತಾದಾಗ (ಅನುಭಾವದ ನುಡಿಗಳು)

ಗಾದೆಗಳ ಅಂತರಂಗ