ಕಾಲಚಕ್ರ

ಸಾವಿರಾರು ಗಾದೆಗಳು

ಮನದಾಳದ ಮಾತು

ಮಾತು ಮುತ್ತಾದಾಗ (ಅನುಭಾವದ ನುಡಿಗಳು)

ಗಾದೆಗಳ ಅಂತರಂಗ

ಜನಪ್ರಿಯ ನೂರಾರು ಅರ್ಥಸಹಿತ ಗಾದೆಗಳು

ಸೂಕ್ತಿ -ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಭಾಗ- 1)

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು