ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್‍ಸ್ ಭಾಗ ೧

ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್‍ಸ್ ಭಾಗ ೨

ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿ

ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳವರೆಗೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು

ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾನಿನತ್ತ