ಗುನ್ನಾರ್ ಎಕ್ಲೋಫ್ ನ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ಮರಾಠಿ ಕೈದಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು

ಆಳ್ವಾರರ ಹಾಡುಗಳು

ವಿಶ್ವಂಭರಾ

ಗೀತಾಂಜಲಿ (ಅನುವಾದ)

ಮಣಿ ಸರ: ಗಡಿದಾಟಿದ ಕವಿತೆಗಳು-2014

ಹೊರವಲಯದ ಗಾಳಿ