ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ

ಗಾನಯಾನ

ಎಚ್.ಎಂ. ಚನ್ನಯ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ರವೀಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ

ಸತೀಶ್ ಸಮಗ್ರ ಕವಿತೆಗಳು

ಕುದಿಯುವ ಕುಲುಮೆ

ದಿ. ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟಿ.ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ

ಸೀಮಾತೀತನ ಸಿರಿವಂತ ಸುಗ್ಗಿ