ಮಹಾಪಲಾಯನ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೪)

ಮಹಾಯುದ್ದ-೨ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೭)

ನಡೆಯುವ ಕಡ್ಡಿ! ಹಾರುವ ಎಲೆ!

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು (ಮಿಲನಿಯಮ್-೫)

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು (ಮಿಲನಿಯಮ್-೩)

ವಿಸ್ಮಯ ಭಾಗ ೧

ವಿಸ್ಮಯ ಭಾಗ ೨

ವಿಸ್ಮಯ ಭಾಗ ೩