ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಿಘಂಟು

ವೈದ್ಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣಕೋಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಡೆನುಡಿಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕೋಶ

ನಿಘಂಟು ರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಪದಕೋಶ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ 1: ಮೈಲಾರಲಿಂಗ

ಡಯಾಸ್ಫೋರಾ

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಾನೂನು ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳ ನಿಘಂಟು