ಕಾರಂತರ ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರಗಳು

ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣ

ಲಿಂಗಾಯತ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಗಳು: ಮಠಗಳ ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ತುಲಸಿದಾಸ

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ

ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ

ಜೈನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ