ಕದಳಿ ಹೊಕ್ಕು ಬಂದೆ

ಪಡಿಮಿಡಿತ

ಕ್ಷಣಿಕ

ಅನಿಮಿತ್ತ

ಶ್ರೀಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ

ಅರೆಶತಮಾನದ ಅಲೆಬರಹಗಳು

ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕಥನ ಪ್ರೀತಿ