ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಡು ಬಣ್ಣದ ಪಾಡು

ಸುಮನಸ –ಯಕ್ಷಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಮುತ್ತುಗಳು

ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದಶಕ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರತಾಪ

ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಸ್ತಾಭಿನಯ ದರ್ಪಣ

ಯಕ್ಷ ಪರಂಪರೆ