ಎಕಾನಮಿ ಮೆಷರ್‍ರು

ಹನಿ ಖಜಾನೆ

ಇದು ಕಥಾಕಾಲ

ಚೌ ಚೌ ಚೌಕಿ

ಆರು ಏಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸೌಖ್ಯ

ತಿಂಮನ ತಲೆ

ಹುಚ್ಚು ಹುರುಳು

ಸಂಪನ್ನರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ