ಬಾರಯ್ಯ ಲಂಬೋ – ದರ

ಡುಂಡಿಮ

ಕಾರ್ಡಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ

ಎಕಾನಮಿ ಮೆಷರ್‍ರು

ಹನಿ ಖಜಾನೆ

ಇದು ಕಥಾಕಾಲ

ಚೌ ಚೌ ಚೌಕಿ

ಆರು ಏಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸೌಖ್ಯ