ಕನಸಿಗೊಂದು ಕಣ್ಣು

ವಿನೋದ ಸೌಧದ ಸಾಹಿತಿ ಡುಂಡಿರಾಜ್‍

ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ

ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿಯರು

ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು

ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಅ.ನ.ಕೃ

ಸ್ಮೃತಿ ಸೌರಭ