ತುಳು ಸುಭಾಷಿತೊಲು

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ

ಅಮೃತಧಾರೆ

ನೂರೆಂಟು ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ

ಸೂಕ್ತಿ-ಸಪ್ತತಿ