ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ

ಮ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಚಿಂತನೆ

ಆಜೂ ಬಾಜು

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು ಅರ್ಧಶತಮಾನ

ಗಡಿ ಚಳವಳಿಗಳು

ಹಳಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ