ಸಂಘರ್ಷದೆಡೆಗೆ

ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಷಕ

ಸೀಜ಼ರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ

ಸೋಪೊಕ್ಲೇಸ್ ಮಹಾಕವಿಯ ಮೂರು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು

ರೋಮಿಯೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್‌

ಇಂದ್ರಸಭಾ

ಜಗವೇ ಮಾಯಾ

ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆಂಗ್ದು