ಮರವೇ ಮರ್‍ಮರವು

ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ

ಬೀದರ ಜನಪದ ಸಿರಿ

ಕಲೆವಲ (ಫಿನ್ಲೆಂಡಿನಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ)

ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ

ಜಾನಪದ ಇಬ್ಬನಿಗಳು

ಪ್ರಾಚ್ಯಜಾನಪದ

ಜಾನಪದ ಶಿಷ್ಟಪದ