ನುಡಿಯೊಡಲು

ಆನಂದವರ್ಧನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಧನ್ಯಾಲೋಕ

ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಪ್ರತಾಪರುದ್ರೀಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸೃಷ್ಟಿ-ದೃಷ್ಟಿ

ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ