ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ

ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಧ್ವನಿ

ಕೋಟಿ ಓದುಗರ ಆಂದೋಲನ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ

ಫ್ರಮ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ

ಮಾಧ್ಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ

ಧಾರವಾಡದ ಚಂದ್ರೋದಯ