ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು

ಕನ್ನಡ ಛಂದಃ ಸ್ವರೂಪ

ಕನ್ನಡ ಛಂದಃ ಕೋಶ

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋಮೀಮಾಂಸೆ

ಶಾಸ್ತ್ಯೀಯ ಸಂಪುಟ-3

ಸರಳ ಛಂದಸ್ಸು