ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು

ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು (ಉತ್ತಂಗಿ)

ಸರ್ವಜ್ನನ ವಚನಗಳು (ಚೆನ್ನಪ್ಪ)

ದಿ ವಚನಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಬಿಡಿಗಾಳು...ಹಿಡಿಗಾಳು ....(ತ್ರಿಪದಿಗಳು)

ಜೀವಣ್ಣನ ಆಧುನಿಕ ತ್ರಿಪದಿಗಳು

ಬೋರನ ದರುಶನದ ಪದಗಳು

ಅಲೆಯ ಆಲಾಪ